Auto

  • Einzellektion à 50 Min.                                                                      CHF 96.-
  • Im 10er Abo pro Lektion                                       CHF 90.-
  • Fahrschüler-Verischerung einmalig              CHF 100.-
  • Verkehrskundeunterricht VKU                       CHF 280.-

Motorrad

  • A1:                                                             Obligatorischer Grundkurs 2 x 4h    CHF 440.-
  • A / A beschränkt:                                                   Obligatorischer Grundkurs 3 x 4h    CHF 660.-
  • A, wenn bereits in Besitz der Kat.A1:       Obligatorischer Grundkurs 6h          CHF 330.-