Auto

  • Einzellektion à 50 Min.                                                                  CHF 100.-
  • Im 10er Abo pro Lektion                                     CHF   95.-
  • Fahrschüler-Versicherung einmalig              CHF 100.-
  • Verkehrskundeunterricht VKU                       CHF 280.-

Motorrad

  • A1 / A beschränkt:                                                                                     Obligatorischer Grundkurs 3 x 4h    CHF 660.-
  • A beschränkt, wenn bereits in Besitz der Kat.A1:       Obligatorischer Grundkurs 4h          CHF 220.-